1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031

Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015

Foto: Annika Johansson

Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015.

Trafikförvaltningen (SL), Trafikverket, Stockholms stad, Solna och Nacka har identifierat 2015 års mest trafikpåverkande arbeten. Dessa beskrivs lite längre ner.

Vad gör parterna för att minska påverkan?

För att minimera påverkan för resenärer, trafikanter och näringsliv samarbetar väg- och banhållare kring ett antal punkter:

 • Gemensam planering med resenärer i fokus
 • Där det är möjligt planeras arbeten:
  - nattetid (kl 22-05), t.ex. drift och underhåll
  - lågtrafikperioder, t.ex. helgdagar, sommartid
 • Där det är möjligt utförs arbeten i 2- eller 3-skift
 • Information om störningar kommuniceras via många kanaler
 • Kollektivtrafik och cykel prioriteras
 • Infrastrukturen anpassas, t.ex. trafiksignaler
 • Stränga krav ställs på trafikanordningsplaner 


Var sker arbeten?

I kartan finns siffror som anger ungefär var arbetsplatserna finns. Samma siffra finns inom parentes i rubriken till respektiva arbete längre ner i texten.

Karta

Stor karta (PDF-fil, 833 kb)


Trafikförvaltningen (SL)

Här listas större trafikpåverkande arbeten som berör kollektivtrafiken.

Pendeltåg, arbeten med längre trafikpåverkan (1, 2, 3)

Arbeten avslutade.


Saltsjöbanan (4)

Syfte: Allmän teknisk upprustning.
När: Årets arbeten är avslutade. Fortsatt arbete planeras till tio veckor sommaren 2016, då banan är avstängd 13 juni - 21 augusti. Efter avstäningen kommer banan, preliminärt fram till 2021, enbart trafikeras till Henriksdal. Sträckan Henriksdal - Slussen ersätts då med buss.

Lidingöbanan (5)

Trafikstart 24 oktober 2015.

Tvärbanan (6, 7)

Syfte: Allmän teknisk upprustning av Tvärbanan mellan Alvik och Sickla udde.
När:  Årets arbeten är avslutade. Sträckan Solna station - Alvik stängs för kompletterande arbeten 13 juni - 1 augusti 2016.

Roslagsbanan (8, 9)

Syfte: För att öka kapaciteten i framtiden bygger Trafikförvaltningen (SL) om perronger och bangård samt utför bullerskyddsåtgärder vid Stockholms östra. Förberedande arbeten har redan börjat. Under avstängningen renoveras även järnvägsbron över Roslagsvägen. På Näsbyparkgrenen sker bullerskyddsåtgärder, säkerhetshöjande åtgärder och hinderdetektorer installeras vid befintliga plankorsningar. (Detektorerna stoppar tåget om en bil är instängd mellan bommarna.)
När: 19 juni till den 8 november. Därefter planeras inga större trafikstörande arbeten inom den närmaste tiden.

Tågtrafiken avstängd på sträckan Stockholms östra–Universitetet.

Resenärerna hänvisas till T-bana och nya busslinje 50 till och från Universitetet. 

Tågtrafiken avstängd på sträckan Djursholms Ösby–Näsbypark.
Linje 29 Stockholms östra–Näsbypark ersätts av T-bana på sträckan Tekniska Högskolan–Danderyds sjukhus och ersättningsbussar på sträckan Danderyds sjukhus–Näsbypark. Inga tåg stannar vid Stocksunds station. Resenärerna hänvisas till Mörby station eller ordinarie busshållplats intill stationen för vidare färd till T-bana Danderyds sjukhus eller Bergshamra. Ersättningsbuss 29B trafikerar sträckan Danderyds sjukhus – Näsbypark och följer järnvägslinjens sträckning. I högtrafik går ersättningsbuss 29X Danderyds sjukhus-Lahäll-Näsbypark.

Tunnelbanan (10,11)

Röda linjen
Syfte: Förberedande bergsförstärkande arbeten inför bygget av Förbifarten gör att trafiken mellan Sätra och Skärholmen stängs av i båda riktningarna.
När: Årets arbeten är avslutade. Mindre åtgärder i samband med enstaka veckoslut planeras under sommaren 2016.

Gröna Linjen
Syfte: Plattformsbyten och spårarbeten mellan Hässelby strand och Vällingby.
När:  Årets arbeten är avslutade. Mindre åtgärder i samband med enstaka veckoslut planeras under sommaren 2016.


Trafikverket

Här listas större trafikpåverkande arbeten som berördet statliga väg- och järnvägsnätet.

E4/E20 trafikplats Kristineberg - ombyggnad av trafikplatsen (12)

Syfte: Frigöra mark för framtida bebyggelse av Kristinebergshöjden, väster om Essingeleden.
När: Arbeten avslutade.

E4 Rotebro, nybyggnad bro över järnväg (13)

Syfte: Broarna måste bytas ut på grund av ökad trafik och ökat slitage. I stort genomförs hela byggprojektet med bibehållen kapacitet på E4:an. Det görs genom ny teknik då en av broarna byggs i temporärt läge och skjuts sen på rätt plats. Brobytet är klart sommaren 2015.
När: Pågår till och med juli 2015. Trafikpåverkan sker under en månads tid i juli. Under sommaren kommer den östra bron att skjutas i rätt läge. Då leds trafiken på E4 till den nya västra bron.

E4/E20 Gröndalsbron, dagvattenhantering (14)

Syfte: Skydda Mälaren från smutsigt dagvatten.
När: Arbetet avslutat.

Mälarbanan (15)

Syfte: Två spår blir fyra på sträckan Tomteboda – Kallhäll. Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik. Det ger tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid.
När: Påskens avstängning avslutad.

Årstabron (16)

Syfte: För att säkra tågtrafiken under brons resterande livslängd.
När: Arbetet avslutat.

Tumba - Tullinge (17)

Syfte: Trafikverket driver flera projekt i området. Trafikverket genomför förbättringsåtgärder på väg 226 mellan Tumba och Tullinge.
När: Flyttat till 2016.

E4/E20 Norra Länken, om- och nybyggnad av väg och tunnlar (18)

Syfte: Bidra till att lösa regionens trafikproblem, förbättra miljön i innerstaden och möjliggöra de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.
När: I juni genomförde Norra länken en trafikomläggning då trafik från Essingeleden började släppas in i tunnlarna. Det innebär att trafik mot Värtan (E 20N) släpps in i Norra länken redan vid Norrtull. Fortfarande finns dock möjligheten att köra som tidigare på ytvägnätet bort till Roslagstull eller längre. Denna omläggningen blir endast en öppning och kommer inte att föregås av någon tunnelstängning.

Sista etappen av tunnlarna kommer att färdigställas till våren 2016 då hela norrgående tunnlar, E4 och E 20, kommer öppnas för trafik. Närmare detaljer hur denna öppning ska göras får Trafikverket återkomma med under hösten/vintern 2015.


Stockholms stad

Här listas större trafikpåverkande arbeten som berör det kommunala vägnätet i Stockholms kommun.

Kungsgatan-Kungsbron (19)

Syfte: Kungsbron mellan Vasagatan och Blekholmsterrassen har tidvis dålig framkomlighet för både buss och cykeltrafik. Bussar har ibland även svårt att nå Cityterminalen. Trafiksäkerheten behöver förbättras på sträckan, framför allt i korsningen Vasagatan-Kungsgatan.
När: Byggstart våren 2015 och beräknat avslut i slutet av september 2015.

Syftet med projektet är att förbättra framkomligheten för cykel och stombusstrafik. Åtgärderna kommer även att skapa högre trafiksäkerhet. Cykelfältet mellan Blekholmsterrassen och Vasagatans pendlingsstråk förväntas medföra att restiden för cyklister kortas och trafiksäkerheten förbättras avsevärt.

Ett tidsbegränsat busskörfält anläggs mellan Blekholmsterrassen och Vasagatan i riktning österut. Busskörfältet förväntas öka framkomligheten och förkorta restiden för stombusslinje 1. Två lastplatser och tre bussuppställningsplatser vid Kungsbron och en lastplats vid Kungsgatan 65 tas bort. Vidare flyttas två belysningsmaster. Körfältsmålningen på Vasagatan justeras också efter flytt av signalrefuger för att inrymma ett cykelfält i den norra tillfarten. Ett nytt signalprogram i korsningen Kungsgatan-Vasagatan tar bort en konfliktsituation och kommer att förbättra trafiksäkerheten för gående.

Sankt Eriksgatan - Fleminggatan (20)

Syfte: Korsningen och det närliggande området byggs om för att förbättra framkomligheten, framförallt för stombusstrafiken och trafiksäkerheten för cyklisterna.
När: Arbetet avslutat.

Sergels torg och utbyggnaden av Gallerian (21)

Syfte: Sergels Torg och omgivande gator får en välförtjänt upprustning. Staden byter tätskiktet och förstärker konstruktionen.
När: Renoveringsarbetena påbörjades 2012 och ska vara klara 2018.

Renoveringsarbetena vid Sergels torg påbörjades 2012 och ska vara klara 2018. Staden förstärker konstruktionen i ett område på 31 000 kvadratmeter. Där ingår bland annat Klarabergsgatan och Hamngatan. Samtidigt görs extra förstärkningar på de sträckor där spårvägen ska dras i framtiden. I oktober 2014 inleddes andra etappen av tätskiktsbytet. Det innebär begränsad framkomlighet runt Sergels Torg.

Den nya byggstarten innebär begränsad framkomlighet runt Sergels Torg. Ett körfält i vardera riktningen på Klarabergsgatan kommer att vara öppet. Det fortsatta arbetet med tätskiktsrenoveringen sträcker sig från Klarabergsviadukten vid Centralstationen till Regeringsgatan.Gallerian, som är belägen i den kommersiella mittpunkten i Stockholms city, kommer att byggas ut. Fastighetsägaren har börjat med utbyggnadsarbetet som kommer att påverka trafiken i cityområdet under året, bl.a. på Hamnsgatan, Regeringsgatan och Jakobsgatan. Gallerians utbyggnad påbörjades tidigare i år och beräknas pågår under två till tre år.

Ledningsarbeten vid Slussen (22)

Syfte: Under 2014 och 2015 läggs alla ledningar som genomkorsar Slussenområdet om. Staden kommer samtidigt att uppgradera gamla ledningar till dagens standard.
När: Ledningsarbeten pågår under hela året.

Innan de stora arbetena startar behöver alla ledningar vid Slussen bytas ut. Under hela 2015 pågår ledningsomläggningar på Södermalmstorg, Stadsgårdsleden, i korsningen Hornsgatan/Götgatan och i Gamla stan.

På Skeppsbron är ett körfält är öppet i varje riktning för bil och buss förbi arbetsområdet. Gående och cyklister har egna gång- och cykelbanor. På Södermalmstorg pågår ledningsomläggningar vid Stockholms stadsmuseum. I samband med detta utförs även arkeologiska utgrävningar. När ledningsarbetet är slutfört byggs här nya hållplatser för stadsbussarna under byggtiden.

Biltrafiken kan endast köra söderut via korsningen Hornsgatan/Götgatan. Bussar kan passera i båda riktningar. Gående och cyklister kan hela tiden ta sig fram, men framkomligheten kan ibland vara begränsad

Körfältet i riktning söderut är stängt på Västra Slussgatan. För att komma fram till Södermalmstorg och Hornsgatan måste man åka via Skeppsbron. Två körfält på Stadsgårdsleden vid Birkaterminalen är avstängda till och med våren 2015.

Ledningsarbeten pågår under hela året. Slussens första byggetapp beräknas påbörjas under 2016.

Västberga Allé (23)

Syfte: Till hösten påbörjas ett arbete med en ny bro över järnvägen vid Västberga Allé. Det kommer även att byggas en ny gång- och cykelbro över Åbyvägen.
När: Bron över järnvägen stängs av för all trafik mellan september 2015 och påsk 2017.

Bron byggdes 1961 och är i dåligt skick. Den nya konstruktionen omfattar även en ny gång- och cykelbro över Åbyvägen med nya anslutningar. Den nya bron över järnvägen kommer att breddas för gång och cykel (5 meter jämfört med dagens 1 meter) – annars blir det samma utformning för övrig trafik - 1 körfält per riktning. Under byggtiden kommer trafiken att behöva hitta andra vägar till och från Västbergaområdet då den södra kopplingen från Åbyvägen stängs av.

Solna stad

Här listas större trafikpåverkande arbeten som berör det kommunala vägnätet i Solna kommun.

Frösundaleden och Enköpingsvägen, Solna (24)

Syfte: Ombyggnad av sträckan Haga Norra-Kolonnvägen.
När: Arbetet är avslutat.

Syfte: Ombyggnad sker av korsningen vid Ritorp för anslutning av Kolonnvägen till Enköpingsvägen.
När: Arbetet är avslutat.

Solnavägen (25)

Syfte: Framkomligheten på Solnavägenpåverkas under byggnationen av Nya Karolinska Solna.

Arenastaden (26)

Syfte: Byggnation pågår i området. Innebär ökad belastning eller störning på trafiknätet. Risk för köbildning vid evenemang på Friends Arena.
När: Arbetet är avslutat.